1. Noțiuni introductive despre dreptul

administrativ și raportul juridic administrativ

1.1. Generalități

1.2. Raporturile juridice administrative

1.2.1. Formarea raporturilor juridice administrative

1.2.2. Elementele raportului juridic administrativ

1.3. Noțiunea administrației publice

1.4. Unele caracteristici ale dreptului administrativ ca ramură de drept

 

2. Organizarea administrației publice în țara noastră

2.1. Diferite moduri de organizare ale administrației

2.2. Administrația publică centrală

2.2.1. Președintele României

2.2.2. Guvernul

2.2.2.1. Constituirea și componența Guvernului

2.2.2.2. Organizarea și funcționarea Guvernului

2.2.2.3. Atribuțiile Guvernului

2.2.2.4. Actele Guvernului

2.2.2.5. Răspunderea Guvernului

2.2.3. Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate

2.2.3.1 Administrația ministerială

2.2.3.2. Organizarea administrației centrale autonome de specialitate

2.2.3.3. Actele autorităților centrale de specialitate

2.3. Administrația publică locală

2.3.1. Principiile administrației publice locale

2.3.2. Consiliul local

2.3.2.1. Componența și constituirea consiliilor locale

2.3.2.2. Funcționarea consiliilor locale

2.3.2.3. Atribuțiile consiliilor locale

2.3.2.4. Actele consiliilor locale

2.3.2.5. Statutul juridic al consilierilor locali

2.3.2.6. Dizolvarea consiliului local

2.3.3. Primarul

2.3.3.1. Alegerea și statutul primarului

2.3.3.2. Atribuțiile primarului

2.3.3.3. Actele primarului

2.3.3.4. Statutul juridic al primarului

2.3.3.5. Viceprimarul

2.3.3.6. Administratorul public

2.3.3.7. Aparatul de specialitate al primarului

2.3.4. Secretarul localității

2.3.5. Primăria

2.3.6. Consiliul județean

2.3.6.1. Componența, alegerea și constituirea

2.3.6.2. Organizarea internă și funcționarea

2.3.6.3. Atribuțiile consiliului județean

2.3.6.4. Președintele și vicepreședinții consiliului local

2.3.6.5. Aparatul de specialitate al consiliului județean

2.3.6.6. Actele consiliului județean și ale președintelui consiliului județean

2.3.7. Secretarul județului

2.3.8. Prefectul

2.3.8.1. Desemnarea și statutul prefectului și subprefectului

2.3.8.2. Atribuțiile prefectului

2.3.8.3. Actele prefectului

2.3.8.4. Instituția prefectului

 

3. Funcția publică și funcționarul public în organizarea administrației publice

3.1. Noțiuni introductive

3.2. Funcția publică și funcționarul public în concepția Legii nr. 188/1999

3.2.1. Generalități

3.2.2. Condițiile cerute pentru ocuparea de către o persoană a unei funcții publice

3.2.3. Clasificarea funcțiilor publice și categorii de funcționari publici

3.2.4. Cariera funcționarilor publici

3.2.4.1. Selecția și numirea funcționarilor publici

3.2.4.2. Incompatibilități și conflictul de interese

3.2.4.3. Stabilitatea în funcție și promovarea funcționarilor publici

3.2.4.4. Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici

3.2.5. Incidente în desfășurarea raportului de serviciu al funcționarului public

3.2.5.1. Modificarea raportului de serviciu al funcționarilor publici

3.2.5.2. Suspendarea raportului de serviciu

3.2.5.3. Încetarea raportului de serviciu al funcționarilor publici

3.2.6. Drepturile funcționarilor publici

3.2.7. Îndatoririle funcționarilor publici

3.2.8. Răspunderea funcționarilor publici

3.2.8.1. Răspunderea disciplinară

3.2.8.2. Răspunderea contravențională

3.2.8.3. Răspunderea penală

3.2.8.4. Răspunderea civilă

3.2.9. Managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici

 

4. Activitatea autorităților administrației  publice

4.1. Formele de activitate a autorităților administrației publice

4.2. Actele juridice ale administrației publice

4.3. Actele administrative unilaterale

4.3.1. Noțiunea de act administrativ unilateral

4.3.2. Caracteristicile actelor administrative

4.3.3. Clasificarea actelor administrative

4.3.4. Condițiile de valabilitate a actelor administrative

4.3.4.1. Conformitatea actului administrativ cu legea

4.3.4.2. Conformitatea actului administrativ cu interesul urmărit de lege

4.3.5. Efectele juridice ale actelor administrative

4.3.5.1. Momentul de la care actul administrativ produce efecte juridice

4.3.5.2. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative

4.3.5.2.1. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative ca urmare a unui act juridic emis în acest scop

4.3.5.2.1.1. Anularea actelor administrative. Problema inexistenței actelor administrative

4.3.5.2.1.2. Revocarea actelor administrative. Noțiunea de revocare a actului administrativ. Modificarea actului administrativ

4.3.5.2.1.3. Abrogarea actelor administrative

4.3.5.2.1.4. Suspendarea actelor administrative

4.3.5.2.2. Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative prin fapte materiale, conform legii

4.4. Contractele administrative

4.4.1. Teoria contractelor administrative în dreptul francez

4.4.2. Noțiunea de contract administrativ în dreptul român

4.4.3. Contractul de achiziții publice

4.4.4. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică

4.5. Controlul activității administrației publice

4.5.1. Controlul administrativ

4.6. Serviciile publice

4.6.1. Definiție

4.6.2. Clasificare

4.6.3. Tendințe internaționale actuale și situația la nivel național

4.6.4. Administrarea justiției ca serviciu public

4.6.4.1. Organizarea instanțelor de judecată

4.6.4.2. Grade de jurisdicție

4.6.4.3. Dispoziții privind managementul justiției

 

5. Domeniul public

5.1. Domeniul public și domeniul privat

5.1.1. Reglementarea legislativă actuală a domeniului public și privat

5.1.1.1. Domeniul public

5.1.1.2. Domeniul privat

5.2. Proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia, în reglementarea Legii nr. 213/1998

5.2.1. Domeniului public

5.2.2. Regimul juridic aplicabil domeniului public

5.3. Principiile proprietății publice

5.4. Procedee de drept public pentru constituirea domeniului public

5.4.1. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

5.4.2. Rechiziția

 

6. Răspunderea în dreptul administrativ

6.1. Răspunderea administrativă în sens restrâns

6.2. Răspunderea patrimonială a administrației publice

6.3. Răspunderea contravențională

6.3.1. Definiția și trăsăturile contravenției

6.3.2. Subiectele răspunderii contravenționale

6.3.3. Cauzele care înlătură caracterul contravențional al faptei

6.3.4 Cauzele care înlătură răspunderea contravențională

6.3.5. Sancțiunile contravenționale

6.3.6. Procedura contravențională potrivit OG nr. 2/2001

 

7. Contenciosul administrativ

7.1. O scurtă privire în dreptul comparat

7.2. Noțiunea de contencios administrativ în doctrina noastră

7.3. Evoluția contenciosului administrativ român

7.4. Caracteristicile reglementării contenciosului administrativ prin Legea nr. 554/2004

7.5. Condițiile acțiunii directe în baza legii nr. 554/2004

7.5.1. Calitatea de a sesiza instanța de judecată

7.5.2. Condiția ca reclamantul să fi fost vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim. Interesul legitim privat și interesul legitim public

7.5.3. Condiția ca actul atacat sa fie un act administrativ. Acte administrative asimilate

7.5.3.1. Delimitarea sferei actelor administrative

7.5.3.2. Situația ordonanțelor sau a dispozițiilor din ordonanțe ale Guvernului neconstituționale, prin care s-a produs o vătămare

7.5.3.3. Refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a satisface o cerere și tăcerea administrați 

7.5.3.4. Alternativa procedurii aprobării tacite prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2003           

7.5.4. Condiția ca actul atacat să emane de la o autoritate publică

7.5.5. Condiția îndeplinirii procedurii administrative prealabile

7.5.6. Respectarea termenului de introducere a acțiunii

7.5.6.1. Situația actului administrativ vătămător și a actelor asimilate acestuia

7.5.6.2.  Situația actelor administrative jurisdicționale

7.6. Actele administrative exceptate de la controlul reglementat prin Legea 554/2004

7.7. Reguli procedurale privind judecarea acțiunilor în contencios administrativ

7.7.1. Competența materială

7.7.2. Competența teritorială

7.7.3. Participanții la proces

7.7.4. Capetele de cerere, actele depuse și taxa de timbru

7.7.5. Excepția de nelegalitate

7.7.6. Procedura în fața instanței de judecată

7.7.7. Suspendarea executării actului administrativ

7.7.8. Hotărârea instanței de judecată

7.7.9. Recursul

7.7.10. Căile extraordinare de atac

7.7.11. Executarea hotărârilor