1. UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. Prezentare generală

1.2. Obiectivele Uniunii Europene

1.3. Modalități de realizare a scopurilor Uniunii Europene

 

2. ELEMENTE DE DREPT COMUNITAR EUROPEAN

2.1. Definiție

2.2. Izvoarele dreptului comunitar

2.2.1. Generalități

2.2.2. Dreptul comunitar primar

2.2.2.1. Tratatele comunitare

2.2.2.2. Dreptul cutumiar

2.2.3. Dreptul comunitar secundar

2.2.3.1. Regulamentul

2.2.3.2. Directiva

2.2.3.3. Decizia

2.2.3.4. Recomandarea și avizul

2.3. Principiile generale ale dreptului comunitar

2.3.1. Aspecte generale

2.4. Protecția drepturilor fundamentale ale omului

2.4.1. Reglementarea inițială

2.4.2. Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

2.4.2.1. Prezentare generală

2.4.2.2. Structura Cartei

2.4.2.3. Clasificarea drepturilor fundamentale

 

3. DEMNITATEA

3.1. Interzicerea sclaviei și muncii forțate

3.1.1. Interzicerea sclaviei

3.1.2. Interzicerea muncii forțate

 

4. LIBERTĂȚILE

4.1. Dreptul la educație

4.1.1. Dreptul la pregătire școlară

4.1.2. Accesul la formarea profesională și formarea continuă

4.1.2.1. Sistemul de formare profesională inițială

4.1.2.2. Educația permanentă

4.1.2.3. Formarea profesională a salariaților

4.1.2.4. Formarea profesională a adulților

4.1.2.5. Contractele specifice de formare profesională organizate de angajator

4.1.2.5.1. Prezentare generală

4.1.2.5.2. Contractul de calificare profesională

4.1.2.5.3. Contractul de adaptare profesională

4.1.2.6. Contractul de ucenicie

4.1.2.7. Recunoașterea stagiilor de formare profesională

4.1.2.7.1. Directiva Consiliul 89/48/CEE

4.1.2.7.2. Directiva 92/51/CEE din 18 iunie 1992

4.2. Libertatea profesională și dreptul la muncă

4.2.1. Dispoziții internaționale

4.1.2. Reflectarea în legislația română

 

5. EGALITATEA

5.1. Nediscriminarea

5.1.1. Reglementarea principiului nediscriminării în legislația națională

5.2. Egalitatea între bărbați și femei

5.2.1. Reglementare specială

5.2.2. Autorități publice abilitate în aplicarea și controlul aplicării legislației în materie

5.2.3. Aplicarea principiului egalității de tratament în domeniul dreptului muncii

5.2.3.1. Dispozițiile Codului muncii

5.2.3.2. Reglementarea cuprinsă în Legea nr. 202/2002

 

6. SOLIDARITATEA

6.1. Interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă

6.1.1. Surse internaționale

6.1.1.1. Convenția cu privire la drepturile copilului

6.1.1.2. Carta Comunității privind Drepturile Sociale ale Muncitorilor

6.1.1.3. Directiva Consiliului 94/33/CE

6.1.2. Reglementări naționale

6.1.2.1. Constituția revizuită a României

6.1.2.2. Legea nr. 272 din 21 iunie 2004

6.1.2.3. Codul muncii

6.1.2.3.1. Încheierea contractului individual de muncă

6.1.2.3.2. Timpul de muncă și timpul de odihnă a tinerilor angajați

6.1.2.3.3. Încetarea contractului individual de muncă al tinerilor

6.1.2.3.4. Dispoziții speciale

6.2. Viața de familie și viața profesională

6.2.1. Interdicții privind concedierea

6.2.2. Concediul de maternitate

6.2.3. Concediul parental

6.2.3.1. Concediul paternal

6.2.3.2. Concediul pentru creșterea copilului

6.2.3.3. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav

6.3. Securitatea socială și asistența socială

6.3.1. Reglementări internaționale și europene

6.3.1.1. Reglementarea sănătății și securității în muncă

6.3.1.1.1. Scurt istoric. Definiție

6.3.1.1.2. Principii specifice securității și sănătății în muncă

6.3.1.1.3. Raportul între dreptul muncii și securitatea și sănătatea în muncă

6.3.1.1.4. Organizarea și desfășurarea activităților referitoare la sănătatea și securitatea în muncă

6.3.1.1.4.1. Obligațiile angajatorilor

6.3.1.1.4.2. Obligațiile lucrătorilor

6.3.1.1.4.3. Autorități competente și instituții cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă

6.3.1.1.4.4. Răspunderea juridică derivată din încălcarea activității de securitate și sănătate în muncă

6.3.1.1.5. Evenimente, accidente de muncă și boli profesionale

6.3.1.1.5.1. Evenimente

6.3.1.1.5.2. Accidentele de muncă

6.3.1.1.5.3. Bolile profesionale

6.3.1.1.6. Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

6.3.1.1.6.1. Reglementare

6.3.1.1.6.2. Asigurații

6.3.1.1.6.3. Subiecții raportului de asigurare

6.3.1.1.6.4. Sfera prestațiilor și serviciilor de asigurare

6.3.1.2. Protecția maternității

6.3.1.3. Concediul și indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau accidente în afara muncii

6.3.1.4. Sistemul public de pensii

6.3.1.4.1. Pensia pentru limită de vârstă

6.3.1.4.2. Pensia anticipată

6.3.1.4.3. Pensia anticipată parțială

6.3.1.4.4. Pensia de invaliditate

6.3.1.4.5. Pensia de urmaș

6.3.1.5. Protecția socială în caz de pierdere a locului de muncă

6.3.1.5.1. Fondul de garantare privind plata drepturilor salariale

6.3.1.5.2. Asigurările pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

6.3.1.5.2.1. Noțiuni generale

6.3.1.5.2.2. Asigurările pentru șomaj

6.3.1.5.2.3. Stimularea ocupării forței de muncă